Kelebekler Vadisi'nin Sit Derecesi Düşürüldü

Kelebekler Vadisi’nin 1. Derece Doğal Sit olan sit statüsü 2019 yılında, önce Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak belirlendi, ardından meslek odaları, STK’lar, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi tarafından, Bakanlığa yapılan itirazlar kapsamında, yeniden değerlendirilerek Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kesin Korunacak Hassas Alan olarak ilan edildi. Bu karar, vadi tabanı ve yamaçların ekosistem yapısı bakımından ayrı düşünülemeyeceği, alanın biyolojik çeşitliliğinin korunması, habitat ve ekosistem bütünlüğünün sağlanması adına doğru verilmiş bir karar idi.

19 Mayıs 2023 tarihinde ise S. S. Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin açtığı dava sonucu, alanın sit derecesinin düşürülerek, Nitelikli Doğal Koruma Alanı yapıldığını öğrendik.

Kelebekler Vadisi için hazırlanan rapora göre, vadideki izinsiz tarım ve turizm faaliyetlerinin insan baskısını arttırdığı ve bunun sonucu olarak bölgenin %55’inin doğal vasfını yitirdiği belirtiliyor (sayfa 20 ve 82). Ve işte bu insan baskısını oluşturmada en büyük etken olan, alandaki parsellerin sahibi kooperatifin açtığı dava ile “davacının taşınmazlarını kapsayan kısmın” sit derecesi düşürülüyor.

Önceki yıllarda da dile getirdiğimiz üzere; Kelebekler Vadisi’nde sürdürülecek her çeşit ve ölçekteki turizm faaliyeti, insan konforunu önceleyeceğinden alandaki doğal dengeye zarar verecek ve yok edecektir. Uzun yıllar, 1. Derece Doğal Sit alanı iken bile yeterince korunamayan, mutlak koruma altına alınması için gerekli pek çok koşula sahip olan bu özel bölge nasıl korunur, insan eliyle yapılan tahribattan nasıl kurtarılır diye plan yapmak yerine sit derecesini düşürmek, kötüye kullanımın önünü açmaktadır.

Mimarlar Odası Fethiye Temsilciliği olarak Kelebekler Vadisi’nin koruma derecesinin düşürülmesini uygun bulmadığımızı, konunun her daim takipçisi ve savunucusu olacağımızı kamuoyuna duyururuz.